Ionizácia vzduchu

Medzi faktory, ktoré výrazne ovplyvňujú ovzdušie, patria i ionty. Ionty sú atómy alebo molekuly, ktoré získali alebo stratili elektrón. Ionty, ktoré elektrón stratili, sú kladné ionty, ionty, ktoré elektrón získali sú záporné ionty.


Názov priestoruKoncentrácia záporných iontov
vzduch v mestskom byte50-100 iontov/cm3
vzduch na ulici v meste100-500 iontov/cm3
vzduch v lese alebo pri mori1 000-5 000 iontov/cm3
vzduch u vodopádov10 000-50 000 iontov/cm3
vzduch po búrke10 000-50 000 iontov/cm3
  • Človek však mnohými svojimi aktivitami negatívne ovplyvňuje prirodzenú ionizáciu vzduchu. K poklesu koncentrácie ľahkých negatívnych iónov dochádza všade tam, kde sa zhromažďuje väčší počet ľudí v nevetranej miestnosti, kde sú v prevádzke obrazovky počítačov a televíznych prijímačov. Ľahké negatívne ióny sú celkom zničené v dôsledku fajčenia v miestnosti a tiež v dôsledku úpravy vzduchu klimatizáciou. Významný je aj vplyv stavebných konštrukcií na koncentráciu iónov v interiéroch budov. Najmenší vplyv majú prírodné materiály (drevo, tehlový múr...) a výrobky z nich.
  • Otvorený priestor je pravidelne významne dotovaný ionizovanými časticami vzduchu. V mestách a uzavretých zle vetraných miestnostiach je situácia horšia. V mestských bytoch je koncentrácia záporných iontov veľmi nízka.
 
  • Pozitívny vplyv ľahkých záporných iónov

  • na dýchací orgán sa prejavuje urýchlením procesu samočistenia pľúc, podporou tvorby enzýmov ovplyvňujúcich pružnosť dýchacích ciest, urýchlením procesu hojenia v prípadoch zápalových ochorení dýchacích ciest. Ľahké záporné ióny ďalej stimulujú tvorbu látok podporujúcich zvládnutie stresovej záťaže, urýchľujú v dôsledku zlepšenia odvodu tepla z pokožky hojenie rán a spálenín, majú priaznivý vplyv na neurotikov trpiacich nespavosťou a rôznymi bolesťami bez organických zmien. Popisujú sa priaznivé účinky na pamäť, akomodáciu oka a nízky krvný tlak.
  • Mnohé priaznivé účinky ľahkých záporných iónov podporujúce pozornosť, výkonnosť, potlačenie protialergických reakcií nás upozorňujú na požiadavku venovať zvýšenú pozornosť pravidelnému vetraniu miestností a zvýšiť jej frekvenciu v prípadoch, ak činnosti vykonávané v miestnostiach sú zdrojom zániku biologicky únosných koncentrácií ľahkých záporných iónov. V prípadoch, keď prirodzený spôsob zmeny koncentrácie ľahkých záporných iónov je nedostatočný, k efektu zvýšenia môžeme dospieť aj umelou ionizáciou vzduchu. Realizuje sa za pomoci generátorov iónov pracujúcich na rôznych princípoch. Nezabúdajme, že z hľadiska biologického pôsobenia na človeka je zohľadnenie problematiky ionizácie vzduchu potrebné a žiadúce. Či už v bytových, alebo v pracovných priestoroch.

  • zdroj: Mgr. Štefan Roda pre časopis Korzár, ved. odd. preventívneho pracovného lekárstva regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Rožňave